חברת אימייליון בע"מ מתמחה במתן פתרונות סליקה לבתי עסק ופתרונות טכנולוגים תוך שימת דגש רב לגבי מקצועיות הגינות ואמינות כלפי לקוחות החברה, כל אלה מאפשרים לספק לעסקים מגוון רחב של פתרונות הכוללים דפי סליקה ומודולים לאתרי אינטרנט, סליקה מטלפונים חכמים, הוראות קבע בכרטיסי אשראי, הפקה אוטומטית של חשבוניות, ממשקים לתוכנות ניהול, מערכת דוחות מתקדמת ו- API מתקדם.

החברה פועלת עפ"י תקני אבטחת המידע המחמירים של חברות האשראי PCI DSS LEVEL 1 אשר מגנים על פרטי כרטיסי האשראי ברמה הגבוהה ביותר.

עובדי חברת אימייליון בע"מ עוסקים בתחום הסליקה שנים רבות ונחשבים למומחים בענף בפתרונות הסליקה ובשירות המקצועי.

Companies

חברת אימייליון בע"מ (להלן "החברה") תספק שירותי סליקה מקוונים לאתרי אינטרנט ובתי עסק המאפשרים עיבוד נתוני כרטיסי אשראי המוזנים בזמן אמת, לשם קבלת אישור מידי, מאת מנפיקות כרטיסי האשראי, לרבות חיוב, זיכוי, קבלת אישור ללא חיוב וכו' זאת באמצעות מערכת אימייליון בע"מ להלן "השירותים" (על פי התנאים המפורטים בטופס ההזמנה לשירותים ובהסכם זה להלן):

השירותים יסופקו ע"י החברה עפ"י התנאים הרשומים בהסכם ונספחיו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במערכות על פי שיקול דעתה, ובמידה והשינויים יפגעו באיכות ביצועי המערכות באופן ממשי יהיה הלקוח רשאי להודיע לחברה על ביטול ההתקשרות על פי הוראות הסכם זה, בהודעה בכתב של 15 יום מראש והלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי בשל כך.

אספקת השירותים כפופה למילוי התחייבויות הלקוח על פי הסכם זה ולתשלום מלוא התמורה בגינם, סכומים, במועדים ובתנאים הקבועים בטופס ההזמנה לשירותים. כל סכום שלא ישולם לאימייליון בע"מ במועד יישא ריבית פיגורים והוצאות גביה, בשיעור המרבי המותר על פי דין זאת מהיום שהיה מיועד לפירעון ועד ליום תשלומו בפועל.

אספקת השירותים תינתן בהתאם למפורט בטופס ההזמנה / הצעת המחיר .

למניעת ספק מובהר, כי הזמנים לאספקת השירותים מותנים בהמצאה במועד של כל הנתונים הנדרשים מאת הלקוח, על ידו. עיכוב בהמצאת הנתונים יעכב בהתאמה גם את מועד אספקת השירותים.

במקרה של איחור באספקת השירותים אשר יגרם מכל סיבה שאינה עקב מעשה ו/או מחדל רשלני של החברה יידחה מועד אספקת השירותים בהתאם והדבר לא יחשב כהפרת הסכם על ידי החברה והלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי בשל כך.

אימייליון בע"מ תהיה זכאית לבטל את ההתקשרות ולא לספק את השירותים ללקוח, או לחילופין לעכב את אספקת השירותים ללקוח, בכל מקרה בו הפר הלקוח את התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ו/או בטופס ההזמנה ולא תיקן את הדרוש, תוך 15 יום.

במקרה שהלקוח יבטל בשלב כלשהו הזמנתו, מכל סיבה שהיא, מובהר במפורש, כי סכומים ששולמו על ידו עבור השירותים לא יוחזרו, בשום מקרה.

בתום תקופת ההתחייבות אשר נקבעה בטופס הצעת המחיר תעמוד לשני הצדדים (הלקוח והחברה) הזכות להודיע על ביטול ההתקשרות בהודעה בכתב 30 ימים מראש ומבלי שהדבר יהווה הפרת הסכם זה ו/או יזכה את הצד השני בפיצוי כלשהו.

במידה והלקוח יבקש להקפיא את חשבונו לפחות מ- 3 חודשים הפשרת חשבונו לא תהיה כרוכה בתשלום.

מסוף אשר לא ביצע פעולות מעל שלושה חודשים ייסגר באופן אוטומטי, פתיחה מחודשת של המסוף תחויב בעלות חד פעמית אשר תיקבע ע"י אימייליון בע"מ מעת לעת.

חברת אימייליון בע"מ מתחייבת לספק את השירותים המתוארים בטופס ההזמנה ובהסכם זה.

החברה מתחייבת לבצע מאמצים סבירים לתיקון הדרוש בכל מקרה בו לא יסופקו השירותים ו/או תהיה בעיה באופן אספקת השירותים כולם או חלקם, במקרה בו לא יהיה ניתן לתקן את הדרוש, יהיה הלקוח זכאי לקבל מהחברה אך ורק החזר יחסי של התמורה ששולמה בגין אותם שירותים.

החברה לא תישא באחריות על תקלות שנגרמו עקב כשל בשב"א, במע' העסקאות, בתוספים, בחברות האשראי או בספק האינטרנט של הלקוח.

 


 • מחיר: ₪ 350.00
  פתיחת מסוף לבית העסק בשב"א

 • מחיר: 320.00
  מג'נטו \ וורדפרס \ ג'ומלה \ דרופל \ אחר
 •  

 • מחיר: 69.00
  תשלום חודשי עבור מע' הסליקה
 • • תוקף ההצעה 7 ימי עסקים.
  • המחירים אינם כוללים מע"מ.
  • החיוב עבור פתיחת המסוף יתבצע בעת אישור ההזמנה.
  • התשלום יתבצע באמצעות הוראת קבע בנקאית או כרטיס אשראי.
  • המחירים כוללים עדכון גרסאות תוכנה, שירות טלפוני ואחזקת המערכת.
  • שעות פעילות המשרד בימים א-ה בין השעות 9:00-17:00 וביום ו' בין השעות 9:00-14:00 מעבר לשעות פעילות המשרד השירות יינתן בהתאם להסכם שירות.
  • סכום החיוב ומועדו יעודכנו מעת לעת ע"י אימייליון בע"מ עפ"י תעריף שירות לתוכנה.
  • באחריות הלקוח להודיע על ביטול שירות, הקפאת שירות או שינוי פרטי מסוף באמצעות שליחת פקס / אימייל.
  • תוקף אחריות לקורא כרטיסים המגנטי חצי שנה מיום ההתקנה.
  • באחריות בית העסק לדווח לחברות המימון איתן הוא עובד (מימונית,יציל,גמא וכו') על הצטרפות למערכת הסליקה של חברת אימייליון בע"מ.
  • האפשרות להצגת מספר כרטיס אשראי באופן מלא במערכת הדוחות כרוכה בתשלום נוסף ומחייבת חתימה על טופס המפרט את הצורך העסקי של בית העסק.
  • שינוי פרטי עסק המחייב פתיחת מסוף חדש יחייב את בית העסק בעלות חד פעמית של 240 ₪ + מע"מ .
  • לקוח אשר יודיע על ביטול ההתקשרות לפני תום תקופת ההתחייבות יחויב בסכום השווה לזמן שנותר עד לסיום לתקופת ההתחייבות.
  • תקלות אשר נגרמו עקב שב"א יטופלו לפי שעות העבודה של שב"א.
  • באחריות הלקוח לאפשר קישוריות בין המערכות בעסק לשרתי אימייליון בע"מ.
 • כתובת בית העסק כפי שמופיעה בחברת האשראי
 • עד 12 תווים
 • Hidden
  DD סלאש MM סלאש YYYY
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.